Zespół Imisji Zanieczyszczeń PAN z Zabrza przedstawił pierwsze wyniki monitoringu powietrza i emisji hałasu  na hałdzie w Radzionkowie Rojcy. Zaprezentowane informacje dotyczą istniejącego obecnie stanu środowiska, ponieważ rozbiórka hałdy nie została jeszcze, tak naprawdę, rozpoczęta.

W cotygodniowych pomiarach, które prowadzono od lipca do grudnia 2010r., pod kierunkiem dr inż. Haliny Pyta, nie stwierdzono obecności arsenu i talu, ani przekroczenia stanów dopuszczalnych dla ołowiu, kadmu i cynku w powietrzu.  Badania wykazały jednak poważnie podwyższone poziomy pyłu , przede wszystkim w okresie zimowym. Jego źródło upatrywane jest w niskiej emisji komunalnej.

Właśnie dlatego, tak bardzo zależało nam na uruchomieniu tego monitoringu - mówi Teresa Bryś-Szczygieł prezes Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” . Wszyscy mieszkańcy wiedzą, że zimą na Rojcy nie da się  oddychać. Dzięki pracy naukowców z Zabrza zyskujemy  potwierdzenie naszych podejrzeń o prawdopodobnym przekroczeniu norm zanieczyszczenia powietrza  pyłem i możemy w końcu zacząć poważnie o tym rozmawiać. Po drugie,  poprzez te badania zyskujemy instrument weryfikujący prawidłowość prowadzonych w przyszłości  prac na hałdzie. Muszą być one prowadzone tak, by już niczego bardziej w środowisku  nie zepsuć.

Wnioski końcowe  monitoringu przedinwestycyjnego dla przedsięwzięcia; „Likwidacja hałdy żużla pocynkowego zlokalizowanej przy ul. Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie”

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stanu środowiska w zakresie tych jego elementów, które mogłyby zostać naruszone na etapie realizacji przedsięwzięcia polegającego na likwidacji hałdy żużla pohutniczego przy ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie.

Zakres pomiarów został określony w decyzji Burmistrza miasta Radzionków o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, wydanej Spółce ,, Ekoprod” w Bytomiu dn. 1 kwietnia 2010r., pismo sygn. 7624-2/8/09/1.

W związku z przesunięciem przez Inwestora terminu realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzone pomiary pyłu PM10 i metali w PM10, pomiary meteorologiczne oraz emisji hałasu należy traktować jak I etap monitoringu – przedinwestycyjny – służący ocenie tła zanieczyszczenia powietrza i klimatu akustycznego w obszarze zabudowy mieszkaniowej, sąsiadującej z terenem dawnego składowiska.

Próbki pyłu PM10 pobierano w odstępach tygodniowych od lipca do grudnia 2010 r.

na 2 stanowiskach równolegle. Jedno stanowisko zlokalizowano przy ul. Miedziowej8, na północ od granicy dawnego składowiska, drugie – po przeciwległej, południowej stronie, na terenie Spółki ,,Wtórmet-Recykling”, gdzie umieszczono również stację meteorologiczną. Z przyczyn technicznych niemożliwa okazała się lokalizacja stanowiska w północno- wschodniej części terenu składowiska, wskazanej w ww. decyzji. Ocena sytuacji meteorologicznej i wyniki pomiarów PM10 wskazują na  prawidłowe rozmieszczenie stanowisk pomiarowych – w obu miejscach uzyskano zbliżone wyniki pomiarów; stanowisko Wtórmet znajduje się po zawietrznej stronie dawnego składowiska.

Zaobserwowano, że stężenia PM10 na obu stanowiskach przyjmowano podobne wartości w całym okresie pomiarowym wynosiło średnio 58 μg/m³ przy ulicy Miedziowej oraz 62 μg/m³ na terenie Spółki ,,Wtórmet-Recykling”. Biorąc pod uwagę nieciągły charakter pomiarów można stwierdzić, że w obszarze chronionym prawem, w rozumieniu przepisów, o jakości powietrza, zachodzi prawdopodobieństwo przekraczania dopuszczalnego poziomu PM10 (dopuszczalny poziom średnioroczny wynosi 40 μg/m³). Biorąc pod uwagę proporcje stężenia PM10 w sezonie grzewczym do stężenia obserwowanego w okresie letnim, jako przyczynę podwyższonego stężenia PM10 należy uznać  niską emisję komunalną.

W oznaczanych próbkach pyłu PM10 nie stwierdzono obecności arsenu, ani talu na poziomie przekraczającym granicę oznaczalności metody (odpowiednio 1.8 ng/m³ i 22,6 ng/m³). Pomiary stężenia pozostałych metali w PM10 – ołowiu, kadmu i cynku – wskazują, że w rejonie przedmiotowego składowiska nie występuje zagrożenie związane z przekraczaniem dopuszczalnego średniorocznego poziomu ołowiu w PM10, ani stanowiących poziomy informacyjne średniorocznych wartości odniesienia dla kadmu i cynku.

Pomiar emisji hałasu – aktualnego klimaty akustycznego – został wykonany w czerwcu   2010 r. na stanowisku zlokalizowanym na granicy terenu podlegającego ochronie akustycznej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna), przy ul. Miedziowej 4. Pomiary akustyczne były wykonywane w porze dziennej. Stwierdzono, że poziom emisji hałasu LAek=48,6 dBA wobec wartości dopuszczalnej 55 dBA oraz, że tło akustyczne jest kształtowanie głownie ruchem pojazdów samochodowych na ul. Z. Nałkowskiej.

Przedstawione wyniki pochodzą z raportu wykonanego na zlecenie firmy EKOPROD Sp. z o,o.,  a z jego pełną wersją można się zapoznać w UM Radzionków oraz w Stowarzyszeniu „Zielona Ziemia”.