Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii


KRZYSZTOF JAN KLEJNOWSKI
dr nauk technicznych, Kierownik Zakładu Ochrony Powietrza oraz Zespołu Imisji Zanieczyszczeń Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Autor ok. 100 operatów ochrony powietrza dla obiektów przemysłowych, energetycznych usługowych., ok. 100 ocen, raportów dot. oddziaływaniu na środowisko (powietrze) inwestycji przemysłowych i obiektów budowlanych, 15 wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, autor szeregu ekspertyz i opinii dla potrzeb administracji i przemysłu. Autor ponad 60 publikacji z dziedziny ochrony i zarządzania jakością powietrza. Jest wykładowcą w projektach wdrażania dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska.

 

Wykonywał prace badawcze oraz ekspertyzy w zakresie:
- ochrony powietrza,
- monitoringu jakości środowiska i ekotoksykologii
- ocen oddziaływania na środowisko,
- przeglądów ekologicznych,
- zarządzania środowiskowego, zarządzanie jakością powietrza,
- najlepszych dostępnych technik BAT w przemyśle koksochemicznym, energetyce, przemyśle materiałów budowlanych, gospodarce odpadami
- pozwoleń zintegrowanych

Działalność w zakresie wdrażania dyrektyw UE:

 W ramach realizowanego Danish Cooperation for Environment Eastern Europe projektu M-124/031-0186 „Pomocy dla polski przy wdrażaniu dyrektywy IPPC w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń” - ekspert BAT dla firm w woj. katowickim i woj. łódzkim.

 W ramach Projektu EUROPE AID /116215/C/SV/PHA Wzmocnienie administracji szczebla lokalnego w zakresie wdrażania procedur związanych z ocenami oddziaływania na środowisko i wydawaniem pozwoleń zintegrowanych – funkcja krajowego eksperta w zakresie Pozwoleń Zintegrowanych (wykładowca)

 W ramach projektu „Usługi szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska dla jednostek administracji publicznej zajmującej się problematyką pozwoleń zintegrowanych i ocen oddziaływania na środowisko na terenie całej Polski, w ramach Projektu Phare PL 2003/005-710.05.01 „Wdrażanie dyrektywy IPPC i aspektów dyrektywy EIA” – funkcja krajowego eksperta w zakresie Pozwoleń Zintegrowanych (wykładowca).

 Kierownik zespołu opracowującego wytyczne branży BAT dla koksowni w ramach porozumienia producentów koksu – opracowania IOŚ W-wa 2004r

 Współautor wytycznych BAT dla koksowni – opracowania na zlecenie MŚ – TGR i IChPW Zabrze 2004r.