Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Stowarzyszenie "Zielona Ziemia" działa w oparciu o swój statut. Członków oraz osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem. Statut w formacie pliku pdf można ściągnąć tutaj. STATUT

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ

I SYMPATYKÓW EKOLOGII 

„ZIELONA ZIEMIA”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „ZIELONA ZIEMIA" zrzesza dzieci,

młodzież i dorosłych, osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną środowiska

naturalnego oraz kształtowaniem postaw proekologicznych na edukacyjnym szczeblu

rozwoju człowieka „od przedszkola do seniora".

 

§ 2

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „ZIELONA ZIEMIA" zwane dalej

Stowarzyszeniem jest zarejestrowanym stowarzyszeniem ekologicznym i posiada

osobowość prawną.

 

§ 3

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj, zaś siedziba władz naczelnych mieści się

w mieście Radzionków.

 

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

§ 6

Logo Stowarzyszenia stanowi znak graficzny przedstawiony w załączniku nr 1.

  

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działań

  

Edukacja środowiskowa prowadzona na szczeblu „od przedszkola do seniora" daje szansę

na wykształcenie człowieka ekologicznego - człowieka rozumiejącego wzajemne zależności

relacji: „CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO", człowieka żyjącego w harmonii ze sobą i ze swoją

planetą - swoim domem, człowieka na miarę trzeciego tysiąclecia.

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzanie i kształtowanie świadomości ekologicznej

2. prowadzenie działań proekologicznych zmierzających do poprawy stanu

środowiska lokalnego lub jego przywrócenie do stanu naturalnego

3. ochrona środowiska poprzez kierowanie się zasadą zrównoważonego i trwałego

rozwoju

4. prowadzenie szkoleń edukacyjnych w zakresie działań zmierzających do

poprawy stanu środowiska.

5. prowadzenie działalności edytorskiej i wydawniczej w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

  

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy władzami centralnymi i lokalnymi, placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami dla rozwiązywania problemów środowiskowych
 2. Inicjowanie i wspieranie wszelakich działań służących utrzymaniu
  i przywracaniu równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, ochronie różnorodności biologicznej, ochronie i kształtowaniu krajobrazu oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego człowieka
 3. Organizowanie grup partnerskich dla wdrażania rozwoju zrównoważonego
 4. Wspieranie działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska poprzez tworzenie zespołów metodycznych i prowadzenie szkoleń
 5. Składanie organom administracji publicznej lub sądom powszechnym wniosków i zastrzeżeń do projektów lokalizacji inwestycji o szkodliwym wpływie na środowisko, a także zwracanie uwagi na istniejące zagrożenia środowiska i apelowanie o podjęcie działań mających na celu likwidacje bądź ograniczenie oddziaływania czynników zagrożenia
 6. Wnoszenie inicjatyw i postulatów do programów gospodarczo-społecznych
 7. Prowadzenie monitoringu środowiska dostępnymi środkami
 8. Organizacja sympozjów, konferencji, seminariów i warsztatów o tematyce środowiskowej i rozwoju zrównoważonego
 9. Organizacja festiwali, konkursów i wystaw ekologicznych
 10. Prowadzenie kampanii ekologicznych
 11. Badanie opinii społecznej  poprzez  organizację debat społecznych, ankiet i sondaży dotyczących problemów środowiska lokalnego i regionalnego
 12. Działalność informacyjna, doradztwo i konsultacje w zakresie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska
 13. Prowadzenie portalu internetowego promującego idee ochrony środowiska
  i rozwoju zrównoważonego
 14. Prowadzenie działalności edytorskiej i wydawniczej, a w szczególności przygotowanie i wydawanie biuletynu, materiałów informacyjnych, ulotek
  i plakatów poświęconych problemom ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego
 15. Przygotowywanie i wydawanie książek i innych pomocy edukacyjnych
  w zakresie nauczania o środowisku
 16. Współpraca ze środkami masowego przekazu, głównie z prasą lokalną w ramach realizacji celów statutowych
 17. Przyznawanie nagród dla osób fizycznych lub prawnych za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz edukacji ekologicznej społeczeństwa i poprawy stanu środowiska lokalnego

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, pełnoletnie i małoletnie, które akceptują statut i misję Stowarzyszenia.

2. Członkiem Stowarzyszenia zostaje każdy, kto podpisze deklarację członkowską i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków uczestników

3. członków honorowych

4. członków wspierających

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnej lub osoba małoletnia powyżej 16 roku życia posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych

 

§ 12

1. Członkiem uczestnikiem mogą być osoby małoletnie posiadające pisemną zgodę

rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Z chwilą osiągnięcia 16 roku życia członek uczestnik staje się automatycznie członkiem

zwyczajnym Stowarzyszenia, jeśli spełnia warunki z § 11

3. Członek uczestnik nie może wybierać i być wybieranym do wybieralnych władz stowarzyszenia, a także głosować w sprawie uchwał na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła specjalne

zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek

Zarządu.

3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, ale zwolniony

jest z obowiązku płacenia składek i prac społecznych w Stowarzyszeniu.

 

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub

rzeczową.

2. Członek wspierający zwolniony jest z opłaty wpisowej i obowiązku płacenia składek.

3. Członek wpierający nie może wybierać i być wybieranym do wybieralnych władz stowarzyszenia.

 

§ 15

Każdy członek ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem członków uczestników i członków wspierających;

2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia;

3. poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, a także wysuwać postulaty i wnioski na

piśmie wobec władz Stowarzyszenia;

4. posługiwać się logo Stowarzyszenia.

 

§ 16

Do obowiązków członków należy:

1. przyczynianie się do realizacji celów statutowych.

2. przestrzeganie postanowień Stowarzyszenia;

3. branie udziału w pracach Stowarzyszenia;

4. regularne opłacanie składek członkowskich

5. godne reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą;

 

§ 17

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi

2. wykluczenia uchwałą Zarządu, które może nastąpić w przypadku:

- działania na szkodę Stowarzyszenia;

- działań sprzecznych ze statutem i uchwałami Zarządu;

- nieopłacenia składek członkowskich przez co najmniej 12 miesięcy;

3. śmierć członka.

§ 18

1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawach:

- przyjęcia w poczet członków;

- wykluczenia i skreślenia z listy członków;

- wykluczenia i odwołania ze stanowiska Zarządu;

przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§19

Głosowanie w sprawach uchwał jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach personalnych oraz sytuacji w których co najmniej 1 osoba uprawniona do głosowania zgłasza wniosek o uchylenie jawności.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Prezydium Zarządu

4. Komisja Rewizyjna

 

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawach:

- zmiany statutu Stowarzyszenia;

- wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

- dotyczących zbycia nieruchomości;

- nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia;

- likwidacji Stowarzyszenia;

które wymagają zgody 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 23

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków

2. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w Walnym Zebraniu Członków bezpośrednio

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając członków Stowarzyszenia o

terminie, miejscu i planowanym porządku obrad, co najmniej 1 miesiąc przed terminem zebrania.

4. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał przy obecności, co

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

5. W razie braku na Zebraniu Walnym co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zebranie odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia. Powzięte wtedy uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 

§ 24

Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 25

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jako sprawozdawczo-wyborcze odbywa się, co 2 lata.

 

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

3. udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

4. uchwalanie zmian w statucie;

5. Zatwierdzanie wzoru deklaracji członkowskiej;

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania, budżetu i sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia;

7. nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia;

8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia;

9. podejmowanie uchwały rozwiązania Stowarzyszenia oraz decydowanie o majątku stowarzyszenia w takim przypadku;

10. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej.

 

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

1. na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Stowarzyszenia;

2. na pisemne żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania.

 

§ 28

1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie

sprawy, dla których załatwienie zostało ono zwołane.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ciągu 1 miesiąca od daty

złożenia wniosku o jego zwołanie.

 

§ 29

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym i kieruje działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 30

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu

2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia powołuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika tworzących  Prezydium i co najmniej dwóch Członków Zarządu.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu Zarządu Stowarzyszenia,

które odbyć się powinno w terminie do siedmiu dni od Walnego Zebrania Członków

 

§ 31

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji Prezesa, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przedterminowych wyborów Prezesa, na którym ustępuje dotychczasowy Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 32

Do kompetencji Prezydium należy:

1. kierowanie pracami biura,

2. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

3. realizacja preliminarzu budżetowego

 

§ 33

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

3. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, Prezydium i Członków Zarządu za wyjątkiem Prezesa;

3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

4. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

 

§ 34

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata od daty wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

  

§ 35

Członek Prezydium i Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów, w przypadku gdy jego działalność jest sprzeczna ze statutem lub obowiązującym prawem, albo jeśli nie brał w sposób nieusprawiedliwiony udziału w pięciu kolejnych posiedzeniach Zarządu.

 

§ 36

1. Posiedzenie Zarządu powinno odbywać się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz

na kwartał i zwoływane jest przez Prezesa Zarządu, który ma obowiązek zwołać je także

na wniosek Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej dwóch członków Zarządu

Stowarzyszenia.

2. W przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałami Zarządu, decyduje

głos Prezesa

3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który  podpisują wszyscy obecni na zebraniu

4. Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia musi być udostępniony każdemu

członkowi Stowarzyszenia na jego żądanie zapoznania się z treścią.

 

§ 37

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym
     w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą

·         wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia

·         pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
 lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu

·         być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

·         otrzymywać z tytułu członkowstwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzeń w wysokości wyższej niż określono  w art. 8 pkt 8 ustawy z dn. 3 marca 2000r.  o wynagrodzeniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi.

4. W przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa jednego lub dwóch członków Komisji Rewizyjnej przewiduje się możliwość uzupełnienia składu Komisji przez Walne Zebranie Członków.
5. Rezygnacja lub utrata członkostwa wszystkich członków Komisji Rewizyjnej oznacza rozwiązanie Komisji.

 

§ 38

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem

działalności finansowej;

2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o gospodarce Stowarzyszenia i

stawianie wniosku Walnemu Zebraniu Członków odnośnie absolutorium wobec

ustępującego Zarządu Stowarzyszenia;

3. kontrola opłacania składek członkowskich oraz opłaty wpisowej;

4. inicjowanie zwoływania Walnego Zebrania Członków.

 

§ 39

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w

roku.

2. W przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej

decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na zebraniu.

4. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej musi być udostępniony każdemu

członkowi Stowarzyszenia na jego żądanie zapoznania się z treścią.

 

 

ROZDZIAŁ V

Dochody i majątek

 

§ 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, wierzytelności i środki

finansowe.

 

§ 41

1. Na dochód Stowarzyszenia składają się: składki członkowskie, opłata

wpisowego, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, środki z krajowych funduszy środowiskowych i z Unii Europejskiej, z dotacji oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 42

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz zaciągania innych
zobowiązań upoważnione jest Prezydium Zarządu
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis dwóch osób – Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa i Skarbnika lub upoważnionego członka Stowarzyszenia.

3. Zakazuje się:

·         Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji na rzecz członków lub osób pozostających w bliskiej relacjach ze względu na związek małżeński , powinowactwo, pokrewieństwo

( zwanych osobami bliskimi ) oraz stosunek pracy,

·         Przekazywania majątku na rzecz członków, pracowników lub osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

·         Wykorzystywania majątku na rzecz członków,  pracowników i osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

·         Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, pracownicy lub osoby bliskie.

 

§ 43

Postanowienia Zarządu uszczuplające majątek Stowarzyszenia wymagają formy uchwały, a

gdy dotyczą nieruchomości uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków w formie

uchwały zapadłej 2/3 głosów uprawnionych członków Stowarzyszenia.

 

  

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 44

1. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić na drodze uchwały Walnego Zebrania

Członków podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie określa tryb likwidacji Stowarzyszenia i decyduje o majątku

Stowarzyszenia.

3. Wniosek o likwidacji Stowarzyszenia może być zgłoszony przez Zarząd Stowarzyszenia,

Komisję Rewizyjną lub na wniosek, co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 45

1. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej

większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

2. Zmiana statutu winna być zgłoszona władzy rejestracyjnej.

 

 

Niniejszy Statut zawiera 45 paragrafów i jego treść została uchwalona na Zebraniu

Założycielskim 18 marca 2004 roku w siedzibie Stowarzyszenia.

Zmiany w Statucie dotyczące paragrafów 4 i 7, zostały dokonane uchwałą nr

XXI/2/09/2006 Walnego Zebrania Członków  z dnia 21.09.2006r.

Zmiany w Statucie dotyczące paragrafów 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41 i 42 zostały dokonane uchwałą nr XXVII/2/06/2007 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.06.2007r.

Zmiany w Statucie dotyczące paragrafów 37 punkt 3 oraz paragraf 42 punkt 3 zostały dokonane uchwałą nr XXXVII/2/06/2008 Walnego Zebrania Członków z dnia 12.06.2008r.