Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Organizator:
Organizatorem programu „MOJE CZYSTE MIASTO” jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”.

Cele:
Program „MOJE CZYSTE MIASTO” ma na celu:
- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a przede wszystkim uczniów szkół i przedszkoli miejscowości, w których program jest realizowany
- kształtowanie nawyków segregowania odpadów u źródła, tj. w przedszkolu lub szkole i gospodarstwie domowym
- wprowadzenie segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych
- zwiększenie ilości punktów z pojemnikami na surowce wtórne na terenie miejscowości, w których program jest realizowany.

Program skierowany jest do mieszkańców Górnego Śląska, w szczególności do dzieci i młodzieży. Nadrzędny cel programu – podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych pokoleń – ma zostać zrealizowany poprzez poprzez działanie praktyczne, którym jest selektywną zbiórki odpadów będących surowcami wtórnymi w placówkach oświatowych. Do programu przystąpić mogą placówki oświatowe wszystkich szczebli.

Historia:
W pierwszym etapie programu, który trwał w ciągu roku szkolnego 2006/2007, brało udział 11 placówek oświatowych wszystkich szczebli (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz ośrodek wychowawczy), głównie z terenu Radzionkowa. Surowce wtórne gromadziło, pod opieką nauczycieli-koordynatorów, 2842 uczniów i przedszkolaków. W ciągu trwania programu udało się zebrać 18568,5 kg makulatury, 4010,8 kg butelek PET i 218,8 kg zużytych baterii

Przebieg akcji:
Organizacja II edycji programu „MOJE CZYSTE MIASTO” przewidziana jest na sierpień i wrzesień 2007r., a rozpoczęcie szkolnej zbiórki surowców wtórnych na październik 2007r. Zakończenie II edycji planowane jest na maj 2008r. Placówki oświatowe mogą przyłączyć się do programu również w czasie jego trwania.
Przed rozpoczęciem zbiórki, firmy partnerskie dostarczą każdej placówce pojemniki na następujące odpady:
- butelki PET,
- makulatura
- baterie
W trakcie trwania programu zakres gromadzonych surowców wtórnych może zostać rozszerzony.

Firmy odbierają zebrane odpady bezpłatnie, własnym transportem po zgłoszeniu telefonicznym. Za każdy zebrany kilogram odpadów szkoła otrzyma wynagrodzenie, które zostanie ustalone z firmami partnerskimi. Przystąpienie do programu pozwoli więc zgromadzić dodatkowe fundusze dla placówek oświatowych.

Rywalizacja:
W celu aktywizacji uczniów biorących udział w programie, na podstawie masy zgromadzonych surowców wtórnych i przelicznika punktowego, placówki oświatowe rywalizują o miano LIDERA SEGREGACJI MIESIĄCA oraz LIDERA SEGREGACJI ROKU w trzech kategoriach:
- najlepsze przedszkole,
- najlepsza szkoła podstawowa i gimnazjalna,
- najlepsza szkoła ponadgimnazjalna (w tym inne placówki oświatowe).

Liderzy miesiąca i roku są nagradzani dyplomami oraz upominkami rzeczowymi.

Wyniki zbiórki są podawane na bieżąco na stronie internetowej stowarzyszenia „Zielona Ziemia” www.zielonaziemia.pl, a także w środkach społecznego przekazu sprawujących patronat medialny nad programem.

Zapraszamy:
Do współpracy, oprócz placówek oświatowych, firm partnerskich i mediów, stowarzyszenie „Zielona Ziemia” zaprasza również starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz ich jednostki organizacyjne zajmujące się edukacją i oświatą, a także przedsiębiorstwa i osoby prywatne.