Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 W Radzionkowie, będącym członkiem Związku Stowarzyszeń "Śląski Ogród Botaniczny", powstanie ogród botaniczny. Będzie on zlokalizowany w dzikiej części parku na Księżej Górze, a głównymi celami jego funkcjonowania będą ochrona muraw kserotermicznych oraz edukacja ekologiczna i przyrodnicza. Gmina Radzionków w dniu 18 sierpnia 2009 roku podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie”

W ramach projektu przewiduje przebudowę wyrobiska wapienia na Księżej Górze o powierzchni ok. 2 ha i głębokości do 14m w celu przygotowania warunków do utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego. Aby powyższe siedlisko powstało i charakteryzowało się stabilnością i podwyższoną trwałością należy wykonać na tym obszarze szereg działań, m.in.: uprzątnięcie terenu, odsłonięcie całego terenu poprzez usunięcie drzew i krzewów ze zboczy wschodnich i południowych; usunięcie materii organicznej poza teren wyrobiska; ukształtowanie terenu tak aby chronić brzegi wyrobiska przed erozją; pokrycie terenu piachem oraz żwirem w celu zubożenia siedliska. Zainstalowana będzie stacja monitoringu klimatycznego.

Celem bezpośrednim projektu jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności biologicznej regionu i podniesienie świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród jego mieszkańców Do pozostałych celów szczegółowych należą: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt rzadkich i zagrożonych wyginięciem, w tym ochrona gatunków z Polskiej czerwonej księgi roślin.

Obok celu bezpośredniego projekt realizować będzie więc również cele pośrednie, wynikające ze zdiagnozowanych problemów. Realizacja projektu nie tylko wpłynie na poprawę jakości środowiska na terenie Gminy Radzionków, ale przyczyni się również do zwiększenia jej atrakcyjności i konkurencyjności poprzez zwiększenie terenów turystyczno-rekreacyjnych. Poprawa jakości środowiska w regionie będzie również efektem realizowanej przez Śląski Ogród Botaniczny działalności edukacyjnej, prowadzeniu i upowszechnianiu wyników badań naukowych. Dostęp do nowych terenów rekreacyjnych i infrastruktury edukacyjnej wpłynie na krzewienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w Gminie, co zapobiegać będzie szerzeniu się patologii społecznych.

Inwestycja w perspektywie poprawi jakość życia społeczności lokalnej i podniesie poziom zadowolenia społecznego. Dla powyższych celów projektu określono i skwantyfikowano wskaźniki oddziaływania, których osiągnięcie zakłada się po zakończeniu realizacji inwestycji w 2010 roku. Szacuje się, że bezpośrednim oddziaływaniem projektu poddani będą mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, miasta Bytom i miasta Piekary Śląskie i studenci i pracownicy naukowi z terenu całego województwa śląskiego, którym umożliwi on realizację prac naukowo-badawczych. Projekt, poprzez upowszechnianie wyników badań i udostępnienie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, pośrednio będzie wykazywał oddziaływanie ponadlokalne.
Realizacja projektu rozpocznie się w IV kwartale 2009 roku a zakończy się w październiku 2010 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet V. Środowisko, Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze.

Źródło: www.radzionkow.pl