Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Stowarzyszenie "Zielona Ziemia" informuje, że pracownicy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauka z Zabrza rozpoczęli pomiary hałasu i pyłu na terenie likwidowanej hałdy żużla pohutniczego przy ul. Zofii Nałkowskiej na Rojcy.

Właściciel terenu firma "Ekoprod" uzyskała przewidziane prawem stosowne pozwolenia i niedługo przystąpi do rozbiórki istniejącej hałdy zlokalizowanej w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej, utworzonej z pozostałości poprodukcyjnych przemysłu metali kolorowych - żużli pocynkowych i wykorzystania ich jako kruszywa do budowy dróg. Przedmiotowy obszar to ponad stuletnia hałda pochodząca z czynnego w tamtym czasie przetwórstwa hutniczego rud cynkonośnych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia decyzją wydaną przez burmistrza miasta Radzionków 1 kwietnia br. wymagane będzie prowadzenie monitoringu emisji pyłu (PM10), cynku, ołowiu, arsenu w cyklu tygodniowym w dwóch punktach pomiarowych, zlokalizowanych na linii zabudowy mieszkalnej przy ul. Miedziowej oraz w północno - wschodniej części obszaru wolnej od eksploatacji. Raz w miesiącu, przez odpowiednie laboratorium lub osoby posiadające stosowne uprawnienia wykonany zostanie monitoring emisji hałasu oraz monitoring ilości opadów atmosferycznych, wilgotności powietrza, kierunku wiatru oraz temperatury powietrza w stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu przeznaczonego do likwidacji.

25 czerwca br. naukowcy wykonali pierwsze badanie tła akustycznego a z początkiem lipca rozpoczęli badania pyłu w dwóch punktach pomiarowych. "Wytypowano 2 stanowiska do badań stężenia zapylenia i zawartości metali ciężkich w pyle zawieszonym. Jedno ze stanowisk zlokalizowano na linii budynków przy ul. Miedziowej, drugie po przeciwnej stronie hałdy, na terenie Spółki "Wtórmet", gdzie umieszczono również stanowisko pomiarów meteorologicznych. Lokalizacja
stanowiska pomiarów zapylenia od pn-wsch. strony hałdy okazała się niemożliwa z przyczyn technicznych." - mówi pani dr Halina Pyta z PAN z Zabrza- Aktualny stan prac należy określić jako przedinwestycyjny, a prowadzone pomiary - jako ocenę tła inwestycji, właściwego dla sezonu letniego.

Badania prowadzone są na koszt inwestora a wyniki badań przeprowadzonych w ramach ww. monitoringu będą niezwłocznie przekazywane Burmistrzowi Miasta Radzionków. "Mam nadzieję, że równie niezwłocznie naszemu Stowarzyszeniu - mówi Teresa Bryś-Szczygieł prezes Stowarzyszenia "Zielona Ziemia" - To my walczyliśmy o ten monitoring, zastrzegliśmy wykonanie badań przez niezależne, akredytowane laboratorium, a teraz uczestniczyliśmy w procedurach wyboru punktów pomiarowych. Sprawa rozbiórki hałdy jest dla nas najważniejsza i zrobimy wszystko, aby chronić interesy mieszkańców" Pierwsze wyniki uruchomionego monitoringu poznamy najwcześniej w dwa miesiące po uruchomieniu rozbiórki. Obecnie firma Ekoprod kończy budowę wjazdu na teren inwestycji.