Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Ochrona środowiska jest tak rozległą dziedziną życia, że kwiestie z nią związane są regulowane przez szereg ustaw i rozporządzeń. Poniżej zamieszczamy spis najważniejszych ustaw bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do środowiska i jego ochrony.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i o opłacie depozytowej (Dz.U.01.63.638 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U.91.77.335 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.01.11.84 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.01.72.747 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.96.132.622 ze zm.)